CH343G CH343K CH343J CH9102F CH9102X CH341F CH341B CH9340K CH9340C CH340B CH340K CH340N CH340E CH340C CH341A CH341T CH340G CH340T CH9326 CH9143 CH342F CH342J CH342K CH9342G CH344L CH9344L

注1:沁恒全方位提供多种USB串口驱动程序供选择,支持Windows/Linux/Android/Mac OS等操作系统。驱动类型说明:

CDC:大部分操作系统已内置此类驱动程序,用户无需安装驱动;缺点是高波特率连续大数据量下效率不佳,且RTS/CTS无法独立使用

HID:所有操作系统已内置此类驱动程序,用户无需安装驱动;缺点是速率低仅115200bps,且只能调用API等进行通讯,无法仿真串口

VCP:厂商提供仿真串口驱动,支持各操作系统,功能多,支持GPIO和高波特率及硬件流控;缺点是需安装驱动(手动或连网后自动安装)

USB转串口方案说明